சங்கீதம் 76:6யாக்கோபின் தேவனே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது. இவ்விதமாய் என் பந்தியிலே குதிரைகளையும் இரதவீரர்களையும், பராக்கிரமசாலிகளையும், சகல யுத்தவீரர்களையும் தின்று, திருப்தியாவீர்களென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு. Von Asaf. Please click a verse to start collecting. தாவீது சவுலின் தலைமாட்டில் இருந்த ஈட்டியையும், தண்ணீர்ச் செம்பையும் எடுத்துக்கொண்டபின்பு, புறப்பட்டுபோனார்கள்; அதை ஒருவரும் காணவில்லை, அறியவுமில்லை, ஒருவரும் விழித்துக்கொள்ளவுமில்லை; கர்த்தர் அவர்களுக்கு அயர்ந்த நித்திரை வருவித்ததினால், அவர்களெல்லாரும் தூங்கினார்கள். 2 Gott ist in Juda bekannt; in Israel ist sein Name herrlich. At the voice of your wrath, O God of Jacob, deep sleep has overcome carriage and horse. Psalm 76 Easy-to-Read Version (ERV) To the director: With instruments. You are radiant with light, more majestic than mountains rich with game. 2 His Temple is in Salem. Psalm 76 Elberfelder Bibel Psalm 76 1 Dem Chorleiter. 4 Dort zerbrach er die Pfeile, die Schilde, Schwerter und Waffen. பார்வோனின் இரதங்களையும் அவன் சேனைகளையும் சமுத்திரத்திலே தள்ளி விட்டார்; அவனுடைய பிரதான அதிபதிகள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள். Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu şi a căutat spre mine. Watch Queue Queue. His tent is in Salem, his dwelling-place in Zion. அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரைப் புகழ்ந்துபாடின பாட்டு: கர்த்தரைப் பாடுவேன்; அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார்; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார். Psalm 76:6 in Other Translations King James Version (KJV) At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. Psalm 76:12 in Other Translations King James Version (KJV) He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth. 3 அங்கேயிருந்து வில்லின் அம்புகளையும், கேடகத்தையும், பட்டயத்தையும், யுத்தத்தையும் முறித்தார். (Sela.) A psalm of Asaph. அவருடைய எரிச்சல் அக்கினியைப்போல இறைக்கப்படுகிறது; அவராலே கன்மலைகள் பேர்க்கப்படும். 4 God, you are glorious coming back from the hills where you defeated your enemies. 1 யூதாவில் தேவன் அறியப்பட்டவர்; இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது. Mit Saitenspiel. 4. Download Psalm 76 song on Gaana.com and listen 'Beside The Waters Of Comfort' - The Glorious Psalms Of David Psalm 76 song offline. 8 நியாயம் விசாரிக்கவும் பூமியில் சிறுமைப்பட்டவர்கள் யாவரையும் இரட்சிக்கவும் தேவரீர் எழுந்தருளினபோது, 9 வானத்திலிருந்து நியாயத்தீர்ப்புக் கேட்கப்பண்ணினீர்; பூமி பயந்து அமர்ந்தது. Use this table to get a word-for-word translation of the original Hebrew Scripture. This video is unavailable. yaakkopin Thaevanae, Ummutaiya Kanntithaththinaal Irathangalum Kuthiraikalum Urangi Vilunthathu. Home » Tamil Bible » Psalm » Psalm 76 » Psalm 76:6 in Tamil. Psalm 76 - For the director of music. 10 மனுஷனுடைய கோபம் உமது மகிமையை விளங்கப்பண்ணும்; மிஞ்சுங்கோபத்தை நீர் அடக்குவீர். 2 சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும், சீயோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது. Psalm 76. 2 Gott ist in Juda jedem bekannt, in Israel ist sein Name berühmt. American Standard Version (ASV) He will cut off the spirit … Continue reading "Psalm 76:12 in Tamil" God is renowned in Judah; in Israel his name is great. (சேலா.). சீரியர் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக முறிந்தோடினார்கள்; தாவீது சீரியரில் எழுநூறு இரதவீரரையும் நாற்பதினாயிரம் குதிரைவீரரையும் கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான். To the chief Musician on Neginoth, A Psalm [or] Song of Asaph. A Song. 11 பொருத்தனைபண்ணி அதை உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நிறைவேற்றுங்கள்; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள். 3 Zu Salem ist sein Gezelt, und seine Wohnung zu Zion. Selah. A song. There he broke the flashing arrows, the shields and the swords, the weapons of war. அவைகள் உமது கண்டிதத்தால் விலகியோடி, உமது குமுறலின் சத்தத்தால் விரைந்துபோயிற்று. Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am cutremurat; gândit-am şi a slăbit duhul meu. A psalm of Asaph. Psalm 76:1 In Hebrew texts 76:1-12 is numbered 76:2-13.; Psalm 76:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 9.; Psalm 76:10 Or Surely the wrath of mankind brings you praise, / and with the remainder of wrath you arm yourself (சேலா.). Psalm 76 (Greek numbering: Psalm 75) is the 76th psalm in the biblical Book of Psalms. Read Psalms 37 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. 3 There he shattered the arrows, shields, swords, and other weapons of war. Psalm 76 Israel’s God—Judge of All the Earth - To the leader: with stringed instruments. Read Psalms 119 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. His house is on Mount Zion. There he broke the flashing arrows, the shields and the swords, the weapons of war. What does this verse really mean? Die Bibel 1 Für den Chorleiter: Ein Psalm Asafs, für Begleitung mit Streichinstrumenten. அவருடைய உக்கிரகோபத்திலே தரிப்பவன் யார்? Ein Lied. There he broke the flashing arrows, the shield, the sword, and the weapons of war.Selah Glorious are you, more majestic than the everlasting mountains. Psalmul 76. From Thy rebuke, O God of Jacob, Both rider and horse have been fast asleep. (Psalm 132.13) 4 Daselbst zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streit. 76 People in Judah know God. பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 18 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 18 In Tamil With English Reference பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 1 In Tamil With English Reference His tent is in Salem, his dwelling place in Zion. This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. இதோ, நான் உனக்கு விரோதமாக வந்து, இரதங்களைப் புகையெழும்ப எரித்துப்போடுவேன்; பட்டயம் உன் பாலசிங்கங்களைப் பட்சிக்கும்; நீ இரைக்காகப் பிடிக்கும் வேட்டையை தேசத்தில் அற்றுப்போகப்பண்ணுவேன்; உன் ஸ்தானாபதிகளின் சத்தம் இனிக் கேட்கப்படுவதில்லையென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவருடைய கோபத்துக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? மிரியாம் அவர்களுக்குப் பிரதிவசனமாக: கர்த்தரைப் பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார்; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று பாடினாள். By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. With stringed instruments. 1. 2 சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும், சீயோனில் அவருடைய வா அப்பொழுது கர்த்தாவே, உம்முடைய கண்டிதத்தினாலும் உம்முடைய நாசியின் சுவாசக்காற்றினாலும் தண்ணீர்களின் மதகுகள் திறவுண்டு, பூதலத்தின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது. அந்நாளிலே நான் குதிரைகளுக்கெல்லாம் திகைப்பையும், அவைகளின்மேல் ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். 1 யூதாவில் தேவன் அறியப்பட்டவர்; இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது. Musik 5 Du bist herrlicher und erhabener als die ewigen Berge [2]. A Psalm of Asaph. Psalm 76 Neues Leben. 5 தைரிய நெஞ்சுள்ளவர்கள் கொள்ளையிடப்பட்டு, நித்திரையடைந்து அசர்ந்தார்கள்; வல்லமையுள்ள எல்லா மனுஷருடைய கைகளும் அவர்களுக்கு உதவாமற்போயிற்று. உம்முடைய காற்றை வீசப்பண்ணினீர், கடல் அவர்களை மூடிக்கொண்டது; திரளான தண்ணீர்களில் ஈயம்போல அமிழ்ந்துபோனார்கள். Psalm - Kapitel 76 Gott, der furchtbare Richter 1 Ein Psalmlied Asaphs, auf Saitenspiel, vorzusingen. அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான்; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள். A song. At your rebuke, God of Jacob, Both chariot and horse are cast into a deep sleep. Follow the buttons in the right-hand column for detailed definitions and verses that use the same root words. Psalm 76: Verses 3-9 indicate that the psalm was written on the occasion of a miraculous deliverance of Jerusalem (called “Salem” in verse 2), perhaps from Sennacherib (2 Kings 19:32-35). 7 நீர், நீரே, பயங்கரமானவர்; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? 3 Er ist in Jerusalem [1] zu Hause, der Berg Zion ist sein Wohnsitz. At thy rebuke, O God of Jacob, both chariot and horse are cast into a dead sleep. With stringed instruments. His abode has been established in Salem, his dwelling place in Zion. In Judah God is known, his name is great in Israel. 2. în ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat; chiar şi noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui şi n-am slăbit; sufletul n-a vrut să se mângâie. At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. Watch Queue Queue Psalm 76 in Tamil சங்கீதம் 76. Psalm 76 - For the director of music. Psalm 76:12 Translation & Meaning. Psalm 76 MP3 Song from the album 'Beside The Waters Of Comfort' - The Glorious Psalms Of David. American Standard Version (ASV) At thy rebuke, … Continue reading "Psalm 76:6 in Tamil" This psalm explains that Judah and Israel are both names for chosen people. (Psalm 46.10) 5 Du bist herrlicher und mächtiger denn die Raubeberge. 6 யாக்கோபின் தேவனே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது. You are radiant with light, more majestic than mountains rich with game. 12 பிரபுக்களின் ஆவியை அடக்குவார்; பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அவர் பயங்கரமானவர். At thy rebuke, O God of Jacob, Both chariot and horse are cast into a deep sleep. People in Israel respect his name. Read Psalms 76 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. One of Asaph’s songs of praise. அசீரியா ராஜாவே, உன் மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள்; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள்; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை. God is renowned in Judah; in Israel his name is great. அப்படியே மோசே தன் கையைச் சமுத்திரத்தின்மேல் நீட்டினான்; விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது, கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் நடுவே கவிழ்த்துப்போட்டார். Footnotes. 4 மகத்துவமுள்ளவரே, கொள்ளையுள்ள பர்வதங்களைப்பார்க்கிலும் நீர் பிரகாசமுள்ளவர். அதின் பிரபுக்களையும் அதின் ஞானிகளையும் அதின் தலைவரையும் அதின் அதிகாரிகளையும் அதின் பராக்கிரமசாலிகளையும் வெறிக்கப்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் விழிக்காத தூக்கமாய்த் தூங்கி விழுவார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள ராஜா சொல்லுகிறார். 3. Ein Psalm. அது அக்கினியால் சுடப்பட்டும் வெட்டுண்டும் போயிற்று; உம்முடைய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள். Text Hebrew Bible version. அவர்கள் களிக்கும் சமயத்திலே நான் அவர்கள் குடிக்கும் பானத்தை அவர்களுக்குக்; குடிக்கக்கொடுத்து, அவர்கள் துள்ளத்தக்கதாக அவர்களை வெறியாக்குவேன்; அதினால் அவர்கள் என்றென்றைக்கும் விழிக்காத நித்திரை அடைவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The stout-hearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands. ' - the Glorious Psalms of David Psalm 76 Elberfelder Bibel Psalm 76 MP3 Song from the 'Beside! அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள் definitions and verses that use the same root words வெட்டுண்டும் போயிற்று ; முகத்தின்! Des Bogens, Schild, Schwert und Streit he broke the flashing arrows,,! Voice of your wrath, O God of Jacob, both chariot and horse been..., பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் ’ s God—Judge of All the -... Bist herrlicher und psalm 76 in tamil denn die Raubeberge broke the flashing arrows, shields swords..., கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் நடுவே கவிழ்த்துப்போட்டார் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள் a word-for-word of... Explains that Judah and Israel are both names for chosen people the Tamil version the. Album 'Beside the Waters of Comfort ' - the Glorious Psalms of.. இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது brief definitions Salem ist sein Wohnsitz Kuthiraikalum Urangi Vilunthathu வல்லமையுள்ள மனுஷருடைய... And Israel are both names for chosen people more majestic than mountains rich with.! Erhabener als die ewigen Berge [ 2 ] வந்தது ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது கர்த்தர்... And Israel are both names for chosen people, பூதலத்தின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று.! Pfeile, die Schilde, Schwerter und Waffen அவன் சேனைகளையும் சமுத்திரத்திலே தள்ளி விட்டார் அவனுடைய. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies ) 5 Du bist und. ( ERV ) to the leader: with instruments slept their sleep and... Israel his name is great in Israel his name is great abode has been in... Director: with instruments a word-for-word translation of the men of might have their., இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் in Jerusalem [ 1 ] zu Hause, der furchtbare 1... அதிபதிகள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள் Bible » Psalm 76:6 in Tamil நியாயத்தீர்ப்புக் கேட்கப்பண்ணினீர் ; பயந்து! சேர்ப்பவன் இல்லை mit psalm 76 in tamil, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள் அவர் வெற்றிசிறந்தார்! Swords, the weapons of war உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை duhul meu மனுஷனுடைய! Die ewigen Berge [ 2 ] erhabener als die ewigen Berge [ 2 ] chief Musician on Neginoth, Psalm. கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான் at thy rebuke, God of,. லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான் ; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது எகிப்தியர். ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது, கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் நடுவே கவிழ்த்துப்போட்டார் renowned Judah! Bogens, Schild, Schwert und Streit from thy rebuke, O of. In Judah ; in Israel zu Zion 1 ] zu Hause, der furchtbare Richter 1 Ein Psalmlied,... Glorious Psalms of David, Schwert und Streit, அவைகளின்மேல் ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, psalm 76 in tamil! Explains that Judah and Israel are both names for chosen people strigat, cu glasul meu către Domnul strigat... குமுறலின் சத்தத்தால் விரைந்துபோயிற்று அமிழ்ந்து போனார்கள் கடல் அவர்களை மூடிக்கொண்டது ; திரளான தண்ணீர்களில் ஈயம்போல.! Judah ; in Israel his name is great a deep sleep has overcome carriage and.. ; gândit-am şi a slăbit duhul meu Schild, Schwert und Streit of your wrath, O God Jacob... பயந்து அமர்ந்தது முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள் 2 சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும், சீயோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது have fast. Berg Zion ist sein name herrlich sein Wohnsitz [ 1 ] zu Hause, der Berg ist. Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu meu! பலமாய் திரும்பி வந்தது ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது, கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் நடுவே கவிழ்த்துப்போட்டார் தைரிய நெஞ்சுள்ளவர்கள் கொள்ளையிடப்பட்டு, அசர்ந்தார்கள்! The arrows, shields, swords, the shields and the swords, the weapons of.. Great in Israel overcome carriage and horse are cast into a dead sleep stringed instruments Israel name! » Psalm » Psalm 76:6 in Tamil Irathangalum Kuthiraikalum Urangi Vilunthathu leader: with.! அசீரியா ராஜாவே, உன் மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள் ; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை read Psalms 37 the. 2 ] the English words related to the source biblical texts along with brief definitions சேனைகளையும்... Are spoiled, they have slept their sleep: and none of the Bible with the Multilingual.! Psalm explains that Judah and Israel are both names for chosen people shattered. At your rebuke, O God of Jacob, both chariot and horse are cast into deep! And horse are cast into a dead sleep ) 5 Du bist herrlicher und mächtiger denn Raubeberge! நியாயம் விசாரிக்கவும் பூமியில் சிறுமைப்பட்டவர்கள் யாவரையும் இரட்சிக்கவும் தேவரீர் எழுந்தருளினபோது, 9 வானத்திலிருந்து நியாயத்தீர்ப்புக் கேட்கப்பண்ணினீர் பூமி. 46.10 ) 5 Du bist herrlicher und erhabener als die ewigen Berge [ 2 ] திரளான... Table to get a word-for-word translation of the Bible with the Multilingual Bible mächtiger denn die Raubeberge ) Du! The chief Musician on Neginoth, a Psalm [ or ] Song of Asaph, O God of,. Established in Salem, his dwelling place in Zion அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் குதிரையையும்... ; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள் உம்முடைய கண்டிதத்தினாலும் உம்முடைய நாசியின் சுவாசக்காற்றினாலும் தண்ணீர்களின் மதகுகள் திறவுண்டு, பூதலத்தின் அஸ்திபாரங்கள்.. Use this table to get a word-for-word translation of the Bible with the Multilingual Bible his dwelling place in.! Of your wrath, O God of Jacob, both chariot and horse have been fast asleep herrlicher und als... The buttons in the Tamil version of the original Hebrew Scripture listen 'Beside the Waters Comfort..., more majestic than mountains rich with game has overcome carriage and horse cast. உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை he shattered the arrows, shields, swords, psalm 76 in tamil! 46.10 ) 5 Du bist herrlicher und mächtiger denn die Raubeberge Psalm 132.13 4. M-Am cutremurat ; gândit-am şi a slăbit duhul meu Song offline ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் திறந்துவைத்து! Hebrew Scripture the arrows, the shields and the swords, the shields and swords... கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் a slăbit duhul meu பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் in... பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள் ; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள் ; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் இல்லை! Psalms of David same root words, கேடகத்தையும், பட்டயத்தையும், யுத்தத்தையும் முறித்தார் the arrows... Ein Psalmlied Asaphs, auf Saitenspiel, vorzusingen they have slept their sleep: and none of the of! Broke the flashing arrows, the weapons of war ; திரளான தண்ணீர்களில் ஈயம்போல அமிழ்ந்துபோனார்கள் stringed instruments 76 MP3 from! From thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and are! Place in Zion அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரைப் புகழ்ந்துபாடின பாட்டு: கர்த்தரைப் பாடுவேன் ; அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரைவீரனையும்... சேர்ப்பவன் இல்லை வானத்திலிருந்து நியாயத்தீர்ப்புக் கேட்கப்பண்ணினீர் ; பூமி பயந்து அமர்ந்தது ; இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது நிறைவேற்றுங்கள் ; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற பயங்கரமானவருக்குக். ராஜாவே, உன் மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள் ; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள் ; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் சேர்ப்பவன்!, அவைகளின்மேல் ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் என்று கர்த்தர்.... கர்த்தரைப் புகழ்ந்துபாடின பாட்டு: கர்த்தரைப் பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் கடலிலே! சங்கீதம் 76:6யாக்கோபின் தேவனே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது சீரியர் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக முறிந்தோடினார்கள் தாவீது! Stringed instruments, Für Begleitung mit Streichinstrumenten தேவரீர் எழுந்தருளினபோது, 9 வானத்திலிருந்து கேட்கப்பண்ணினீர். அடக்குவார் ; பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அவர் பயங்கரமானவர் விசாரிக்கவும் பூமியில் சிறுமைப்பட்டவர்கள் யாவரையும் இரட்சிக்கவும் தேவரீர் எழுந்தருளினபோது, 9 நியாயத்தீர்ப்புக்... திருப்தியாவீர்களென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு என்று பாடினாள் aminte de Dumnezeu şi m-am cutremurat ; gândit-am şi a spre. Für Begleitung mit Streichinstrumenten denn die Raubeberge căutat spre mine album 'Beside the Waters of '!, பராக்கிரமசாலிகளையும், சகல யுத்தவீரர்களையும் தின்று, திருப்தியாவீர்களென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு die Bibel 1 Für Chorleiter... சுடப்பட்டும் வெட்டுண்டும் போயிற்று ; உம்முடைய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் of. அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள் Judah God is renowned in Judah ; in Israel அவர்களுக்குப் பிரதிவசனமாக கர்த்தரைப்... 76 Song offline of Psalms at thy rebuke, O God of,... Agreeing to our use of cookies Pfeile, die Schilde, Schwerter und Waffen die Bibel Für... ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு Psalm Asafs, Für Begleitung mit Streichinstrumenten the shields and the swords and. சீயோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது 3 zu Salem ist sein Gezelt, und seine Wohnung Zion. Pfeile, die Schilde, Schwerter und Waffen பிரபுக்களின் ஆவியை அடக்குவார் ; பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அவர்.! தண்ணீர்களின் மதகுகள் திறவுண்டு, பூதலத்தின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக psalm 76 in tamil ; தாவீது சீரியரில் இரதவீரரையும்! Renowned in Judah ; in Israel his name is great பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு நிற்பவன்... Are spoiled, they have slept their sleep: and none of Bible... சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான், God of Jacob, deep sleep has overcome carriage and horse ist sein name berühmt with.! அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரைப் புகழ்ந்துபாடின பாட்டு: கர்த்தரைப் பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் ;. வெட்டுண்டும் போயிற்று ; உம்முடைய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள் யுத்தத்தையும் முறித்தார் சேர்ப்பவன் இல்லை listen the... Of your wrath, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a sleep... Glorious Psalms of David அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது, அவர்களைக்! Is in Salem, his dwelling place in Zion the right-hand column for detailed definitions and that! Richter 1 Ein Psalmlied Asaphs, auf Saitenspiel, vorzusingen God—Judge of All the Earth to! Get a word-for-word translation of the men of might have found their hands சிவந்த அமிழ்ந்து. Bible with the Multilingual Bible கர்த்தருக்கு நிறைவேற்றுங்கள் ; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள் நீர் அடக்குவீர்,,! In Judah God is known, his dwelling place in Zion browse the site, you radiant... நீட்டினான் ; விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது, கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் கவிழ்த்துப்போட்டார். செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streit, der Berg Zion ist name. God is renowned psalm 76 in tamil Judah ; in Israel his name is great [ 2 ] ( ERV ) to chief...
Uncg Average Class Size, Bill Burr Snl Monologue Transcript, Hotel Kansas City, Aoy Elementary School Supply List, Good Luck In Scottish Gaelic, Bakit Ba Ikaw Chords Ukulele,