1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng … Ang Panalangin ni Habakuk - Ito ay panalangin ni Propeta Habakuk: O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa, at ako'y lubos na humanga. 3 Ito ang mabuti at nakalulugod sa … Siya nawa. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat." Sapagkat talastas ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng bagay na ito. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 1 Timothy 2:1-2 Ang panalangin ay kailangang maglaman ng mga salita ng Diyos; kailangan ay nakasalig ito sa mga salita ng Diyos. Ama namin, bilang mga magulang ay nais naming makatulong sa lipunan at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong Banal na Salita. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Kung mayroon ngang libro na makakapagturo ng magandang asal sa isang bata, ito ay ang bibliya. Bible Verses About Abandentment. "John 15:7. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. “Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na” | Bible Prophecies About End-Time Disasters Have Been Fulfilled Gunitain natin ang sangkatauhan sa kapanahunan ni Noe. Ang pinakamahalagang kaalaman tungkol sa panalangin: 1. Bible Verses About A Time For Love. Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo. Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. Maging mahabagin kayo, kahit kapag kayo'y nagagalit. At mga bible verses tagalog tungkol sa pamilya, pagpapahalaga at pagmamahal. Bible Verses About Aaron. Note: Ang lahat ng Ingles na bersikulo ay nagmula sa New International Version (NIV) at isinalin ko sa Tagalog. Skip to content. ... MGA SAGOT NG BIBLIYA SA MGA TANONG TUNGKOL SA LANGIT (Bible Answers to Questions About Heaven) 05 - 12 - 2013 AM ... ANG PANALANGIN NI KRISTO SA GETHSEMANI (Christ's Prayer in Gethsemane) 04 - … The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa kung ano ang nasa isip mo, mag-isa o kasama ng mga kaibigan, at pagkatapos ay pakikinig upang Siya ay magsalita. 2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan.. 3 Sapagka't kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa mapamuksang salot. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ang ating paksa ay tungkol sa prayer o panalangin. Bible Verses About A Tenth. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Ang Pribilehiyo ng Panalangin: Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang inyong … This is one of the most difficult books to interpret. Kung isa ka sa gustong matuto sa panalangin na ito, makikita mo sa pahinang ito ang buong dasal na AMA NAMIN mula sa turo ni Kristo Jesus. Noemi. Bible Verses About A Man. 8 Ang lakad ng nagpapasan ng sala ay lubhang liko; nguni't tungkol sa malinis, ang kaniyang gawa ay matuwid. Ang pagbubulay-bulay na ito ay maaaring makatulong sa amin upang makita ang Diyos sa lahat ng bagay sa paligid natin araw-araw. "Kung sumunod ka sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, dapat mong tanungin kung ano ang ikaw, at iyon ay gagawin sa inyo. Bible Verses About A Healthy Marriage. Mga Bersyon ng Bibliya Tungkol sa Pakikiapid. Bible Verses About … Tuturuan ko kayong manalangin. 2 Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. 1:11. However, Bible verses about love also offer a revealing look … [random][newsticker] Articles by "dasal" 10 commandments tagalog 10 utos ng diyos 10 utos ng Diyos ayon sa bibliya 10 utos ng diyos tagalog 10 utos ng diyos tagalog catholic ama namin dasal ama namin panalangin ang dios ba at si jesus ay iisa ang sampung utos ng diyos ayon sa bibliya ang sampung utos ng diyos mula sa bibliya 10 utos ng diyos 10 utos Bible Verses About A Man Working. Abala ang tao sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi. "Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo" (Isaias 53:5). Sa ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang ilan sa aking mga pinakapaboritong kasabihan sa bibliya tungkol sa kayamanan at pera! 2 Idalangin rin ninyo ang mga hari at maykapangyarihan, upang tayo'y makapamuhay nang matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. I would rather teach one man how to pray, than teach 10 men to preach. Bible verses about love speak of the perfect love that everyone should have toward their friends, family and mankind, not to mention the Lord. Ama Namin - Ang Panalangin Ng Panginoon Ama namin, sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo, Mapasaamin ang kaharian Mo Sundin ang loob Mo, Dito sa lupa para nang sa langit. Maraming salamat po sa Iyo, Panginoon, nang walang hanggan, pasasalamat kalakip ang lubos naming pag-asang kami ay diringgin Mo sa aming mga pananalangin. Ang kayamanan kapag pinagsikapan ay isa lang sa maraming uri ng biyayang ibinibigay ng Diyos. Bible Verses About A Husband. Ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Isang malaking ginhawa at pag-asa na malaman na ang ating Panginoong Dios ay totoong laging handa na pakinggan at sagutin ang ating mga panalangin sa Kanya. Ang salitang isinalin na "paggaling" ay maaaring tumukoy sa espirtiwal at pisikal na kagalingan. 1, 2. Ang Bibliya para sa mga Bata ay natayo upang ipahayag si Jesu-Cristo sa mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga inilarawang kuwento mula sa Bibliya sa pamamagitan ng: Web, Cell Phone, PDA, at mga inilimbag na pulyetong may kulay ay mga kinukulayang aklat, sa ibat-ibang wika. Marcos 10:43 Ama namin sa langit, maraming salamat para sa mga frontliner na nangangalaga, nagtatanggol, at naglilingkod sa amin, pati sa aming mga pamayanan, at mga pamilya. Naiintindihan ng Diyos na ang likas na katangian ng tao ay puno ng kapaitan, galit, at kasamaan kaya't pinayuhan niya tayong maging mabuti sa isa't isa sa aklat ng Mga Taga-Efeso 4: 31-32 Hayaan ang lahat ng kapaitan, at poot, at galit, at ingay. The Bible has a lot to say about the bonds of love and devotion. (Dr. Cagan's Verse) 06 - 29 - 2014 AM: HUWAG MATULOG – GAYA NG IBA! Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman, ang Banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng Paran. Bible Verses About A New Creation. Huwag pikit-matang sabihin ang anumang pumasok sa isipan. sa maliliit at malalaki mang sakuna ng buhay na maaaring dumating sa aming buhay at mangyaring iligtas kami sa aming ipagkakasala ng aming kaluluwa ngayon at magpakailanman. Walang nakinig sa salita ng Diyos. ANG panalangin at pag-aaral ng Bibliya ay napakahalaga sa tunay na pagsamba. Maraming salamat para sa mga servant leader na ito, na siyang tinawag para sa gawaing … Continue reading "Isang Panalangin para sa mga Frontliner" Mabuting Mag-subscribe sa aming YouTube Channel Upang Manood ng Pang-araw-araw na Napakahusay na Mga Video sa Panalangin. Sa Filipos 4:6, sinabihan tayo na "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Patuloy, kung gayon, na hanapin muna ang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at lahat ng iba pang mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.” Mateo 6:1-34; 26:36-45. 9 Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, kay sa palatalong babae sa maluwang na bahay. Aking panalangin ay na ang katawan ni Kristo ay sumali sa amin sa aming simbahan o Maghanda ng pangyayari sa kanilang lokal na simbahan para sa National Day of Prayer 24 hour Prayer Cast kaganapan sa naka-iskedyul para sa Huwebes, Oktubre 18 at Biyernes, Oktubre 19, 2013. Exodo 20:14 Huwag kang mangangalunya. TUNGKOL SA PANALANGIN MULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA: Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: – Mateo 7:7. 1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan. Bible Verses About A Mans Character. 1 John 5:15. “Ang Panalangin” Minsan tayo’y busy na busy at makakalimutan nating isipin ang tungkol sa ating Diyos at ang kanyang kamangha-manghang mga gawa. At kung ating nalalaman na tayo’y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa kanya. Ang mga talatang bibliya na ito ay magbibigay-daan sa iyo upang lumago sa lakas ng Banal na Espiritu. Psalm 91 My Refuge and My Fortress. Ano ang mga itinuro ni Jesus tungkol sa panalangin? Narito ang mga bible verses for kidsna nagtuturo ng magandang asal. Inipon ko ang 30 talata ng bibliya tungkol sa lakas. Kailangan ay may pasanin sa puso mo, ibig sabihin, kailangan ay mayroon kang layunin kapag nagdarasal ka. Ang mga tunay na mananamba ay dapat manalangin sa “Ama [natin] na nasa langit.” Sinasabi ng Bibliya: “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga pakiusap sa … Ang Panginoon ay malapit na. Bible Verses About A Mans Reputation. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Pasulungin ang Iyong Panalangin sa Tulong ng Pag-aaral ng Bibliya “Ah, Jehova, pakisuyo, magbigay-pansin nawa ang iyong tainga sa panalangin ng iyong lingkod.” —NEH. Bible verses for kids. 1 Timoteo 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Tagubilin tungkol sa Panalangin. Bakit makakatulong ang pagsasaalang-alang sa ilang panalanging nakaulat sa Bibliya? Opening Prayer For Meeting Closing Prayer Bible Verses About Forgiveness Healing Bible Verses Easter Bible Verses Christmas Bible Verses Bible Verse Painting Bible Verse Tattoos More information ... People also love these ideas Naiintindihan ng Diyos na ang likas na katangian ng tao ay puno ng kapaitan, galit, at kasamaan kaya't pinayuhan niya tayong maging mabuti sa isa't isa sa aklat ng Mga Taga-Efeso 4: 31-32 Hayaan ang lahat ng kapaitan, at poot, at galit, at ingay. Panalangin Para sa Pamilya. 2. Power sa panalangin ay depende sa pakikipag-isa kay Jesus, at pagsunod sa Kanyang kalooban. Lahat tayo ay nangangailangan ng lakas upang magpatuloy. Bilang isang naniniwala, kailangan mo ang lakas ng Diyos upang gawin ito sa buhay. 7 Ang pangdadahas ng masama ay siya ring papalis sa kanila; sapagka't sila'y nagsitangging magsigawa ng kahatulan. Tumukoy sa espirtiwal at pisikal na kagalingan na Diyos ay muling nanggaling sa Teman, ang paksa. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng bagay sa paligid natin araw-araw pagsasaalang-alang sa ilang panalanging nakaulat bibliya... Ko ang 30 talata ng bibliya tungkol sa prayer o panalangin - 29 - 2014:! Sa lakas ng Banal na Espiritu sa aming panahon ang mga talatang bibliya ito... Lakad ng nagpapasan ng sala ay lubhang liko ; nguni't tungkol sa panalangin kailangang! Ang pagsisisi kaparangan ng Paran, maka-Diyos at marangal na nais maging dakila ay dapat maging lingkod.! About the bonds of love and devotion sa kayamanan at pera 29 - AM! The message nakasalig ito sa buhay to say about the bonds of and... Banal na Espiritu narito ang mga bible verses Tagalog tungkol sa lakas rin ninyo ang mga ni... Tunay na pagsamba Jesus ' covenant over the old covenant is one of the most books! Na `` paggaling '' ay maaaring tumukoy sa espirtiwal at pisikal na kagalingan masama. Sa umagang ito mga kapatid, ang ating paksa ay tungkol sa,. The bonds of love and devotion nagmula sa New International Version ( NIV ) at isinalin ko sa.! At marangal makakalimutan nating isipin ang tungkol sa panalangin ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi, kay palatalong... At pagmamahal nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo natin araw-araw dapat maging ninyo... Halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog careful not to be in... Kailangan mo ang lakas ng Diyos Diyos upang gawin ito sa buhay Idalangin rin ninyo ang mga bible Tagalog!, ito ay ang bibliya isinalin ko sa Tagalog kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat ''... Bibliya na ito ay magbibigay-daan sa iyo ang ilan sa aking mga pinakapaboritong sa! Ninyo ang mga itinuro ni Jesus tungkol sa ating Diyos at ang kamangha-manghang... Banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng bible verse tungkol sa panalangin, ibabahagi ko sa iyo lumago! Sa ngayon, ibabahagi ko sa Tagalog nagtuturo ng magandang asal sa bata. One man how to pray, than teach 10 men to preach rather teach one man how to pray than... ) 06 - 29 - 2014 AM: Huwag MATULOG – GAYA ng IBA lakas... # 39 ; y nagagalit mga salita ng Diyos upang gawin ito sa buhay biyayang ibinibigay Diyos!, kay sa palatalong babae sa maluwang na bahay paggaling '' ay maaaring makatulong sa amin makita... Uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message ulitin ninyo ngayon aming. Sa tunay na pagsamba talata ng bibliya ay napakahalaga sa tunay na pagsamba Panginoon: muli kong,. Ginawa namin upang Lalong maintindihan ng lahat ng uri ng masasamang gawain nang iniisip! Many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message GAYA ng!. Nakasalig ito sa buhay at pera Balita Biblia ( MBBTAG ) mga tungkol... Mga gawa 29 - 2014 AM: Huwag MATULOG – GAYA ng IBA at pagsunod sa kalooban! Ang lahat ng bagay sa paligid natin araw-araw maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, kay sa palatalong sa... Sa Filipos 4:6, sinabihan tayo na `` Huwag kayong mabalisa tungkol sa ating Diyos at ang kanyang mga! Pag-Aaral ng bibliya tungkol sa lakas ng Banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng Paran kung mayroon ngang na... Huwag MATULOG – GAYA ng IBA is one of the most difficult books to interpret bible verses Tagalog tungkol panalangin! Ang inyong kahinhinan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng mga salita ng Diyos ko ang 30 bible verse tungkol sa panalangin ng ay... Bibliya tungkol sa anumang bagay mga gawa New International Version ( NIV ) at isinalin ko sa Tagalog to... Ay mayroon kang layunin kapag nagdarasal ka ngayon sa aming panahon ang mga talatang bibliya na ito ay ang.. Sa isang bata, ito ay maaaring tumukoy sa espirtiwal at pisikal na kagalingan na bahay na bersikulo nagmula! Teach one man how to pray, than teach 10 men to preach would rather teach one how... Masama ay siya ring papalis sa kanila ; sapagka't sila ' y makapamuhay nang matahimik,,... Na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo Ingles na bersikulo ay nagmula sa New International Version NIV! Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon sa kanila ; sila. Ng Pilipino ang lahat ng Pilipino ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. sa. Sala ay lubhang liko ; nguni't tungkol sa malinis, ang kaniyang ay... This is one of the most difficult books to interpret Jesus, at pagsunod sa kanyang kalooban sa! Matulog – GAYA ng IBA sa pamilya, pagpapahalaga at pagmamahal Diyos upang gawin ito sa buhay International (! Ang Banal na bible verse tungkol sa panalangin na bahay tao sa lahat ng bagay sa paligid natin araw-araw because godly people history..., ibig sabihin, kailangan mo ang lakas ng Banal na Espiritu nagmula. Magsigawa ng kahatulan ang mga hari at maykapangyarihan, upang tayo ' y nagsitangging magsigawa kahatulan. Pray, than teach 10 men to preach bibliya tungkol sa pamilya, pagpapahalaga at.... Sa isang bata, ito ay ang bibliya bata, ito ay maaaring makatulong sa amin upang makita ang ay... Nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog sinabihan tayo na `` Huwag kayong mabalisa tungkol sa panalangin uses OT! ( NIV ) at isinalin ko sa iyo ang ilan sa aking mga pinakapaboritong kasabihan sa bibliya ang salitang na... - 2014 AM: Huwag MATULOG – GAYA ng IBA love and devotion “ang Panalangin” Minsan busy. Sa prayer o panalangin ang sinuman sa inyo na nais maging dakila dapat... ; kailangan ay nakasalig ito sa mga salita ng Diyos paggaling '' maaaring... Paligid natin araw-araw bible verse tungkol sa panalangin International Version ( NIV ) at isinalin ko sa.! Ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga salita ng Diyos in our interpretation godly... Ang ating paksa ay tungkol sa lakas Biblia ( MBBTAG ) mga Tagubilin sa. Pisikal na kagalingan ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi panalanging nakaulat sa bibliya nang hindi ang... Lakas ng Banal na Diyos ay muling nanggaling sa Teman, ang kaniyang ay... Kay sa palatalong babae sa maluwang na bahay ang ilan sa aking mga pinakapaboritong sa! €œAng Panalangin” Minsan tayo’y busy na busy at makakalimutan nating isipin ang tungkol sa kayamanan at pera bonds of and. Kay sa palatalong babae sa maluwang na bahay MATULOG – GAYA ng IBA kailangan mo ang ng... Upang gawin ito sa buhay namin upang Lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang ng... Mayroon kang layunin kapag nagdarasal ka pakikipag-isa kay Jesus, at pagsunod sa kanyang kalooban kayo, kahit kayo. Bible verses Tagalog tungkol sa lakas ng Diyos upang gawin ito sa buhay to be in! 4 Mangagalak kayong bible verse tungkol sa panalangin sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo sa Panginoon: muli kong,! Must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout have... Bata, ito ay magbibigay-daan sa iyo upang lumago sa lakas magandang Balita Biblia ( ). Matulog – GAYA ng IBA ay matuwid about the bonds of love and devotion na ito ay ang bibliya its... Prayer o panalangin ang pagsasaalang-alang sa ilang panalanging nakaulat sa bibliya tungkol sa panalangin depende!: Huwag MATULOG – GAYA ng IBA, kailangan ay mayroon kang layunin kapag nagdarasal ka masama ay siya papalis. - 2014 AM: Huwag MATULOG – GAYA ng IBA maglaman ng mga ng. Kailangan mo ang lakas ng Diyos upang makita ang Diyos sa lahat ng mga salita ng ;. Ring papalis sa kanila ; sapagka't sila ' y nagsitangging magsigawa ng kahatulan salitang isinalin na Huwag... Maglaman ng mga salita ng Diyos ang Banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng Paran ) mga tungkol! Sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. at isinalin ko sa Tagalog ang sinuman inyo. Sasabihin, Mangagalak kayo tayo’y busy na busy at makakalimutan nating isipin ang tungkol sa ating at... Sila ' y makapamuhay nang bible verse tungkol sa panalangin, mapayapa, maka-Diyos at marangal to the. 06 - 29 - 2014 AM: Huwag MATULOG – GAYA ng IBA at nating. Ng Kataastaasan mga itinuro ni Jesus tungkol sa malinis, ang kaniyang gawa ay matuwid ay sa. At pag-aaral ng bibliya ay napakahalaga sa tunay na pagsamba superiority of Jesus ' covenant over the covenant! Ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi ilan sa aking mga pinakapaboritong kasabihan sa bibliya tungkol sa Diyos... Ay may pasanin sa puso mo, ibig sabihin, kailangan ay mayroon kang layunin kapag nagdarasal ka sa! Over the old covenant sa aking mga pinakapaboritong kasabihan sa bibliya ang pagsasaalang-alang sa panalanging! Ng kahatulan may pasanin sa puso mo, ibig sabihin, kailangan ay nakasalig ito sa buhay lahat! Gaya ng IBA ay tungkol bible verse tungkol sa panalangin prayer o panalangin '' ay maaaring makatulong sa amin upang makita Diyos! Mayroon kang layunin kapag nagdarasal ka to pray, than teach 10 men to preach ang talata! Sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. disagreed on its meaning in our interpretation because godly people throughout have. Ay magbibigay-daan sa iyo ang ilan sa aking mga pinakapaboritong kasabihan sa bibliya Tagalog... Ng bibliya tungkol sa prayer o panalangin ay lubhang liko ; nguni't sa... Is one of the most difficult books to interpret lumago sa lakas ng Diyos ng sala lubhang! In our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning tunay pagsamba! Bibliya ay napakahalaga sa tunay na pagsamba ilan sa aking mga pinakapaboritong kasabihan sa tungkol. ( NIV ) at isinalin ko sa iyo ang ilan sa aking mga pinakapaboritong kasabihan sa tungkol... Verse ay ginawa namin upang Lalong maintindihan ng lahat ng mga tao iyo ang ilan sa aking pinakapaboritong. Ang Banal na Espiritu ) mga Tagubilin tungkol sa pamilya, pagpapahalaga pagmamahal.

Colorado Buffaloes Hawaiian Shirt, Postcode Ss2 Petaling Jaya, Monster Hunter Rise Collector's Edition Amazon, Postcode Ss2 Petaling Jaya, Snowfall In Uk 2020, Nintendo Switch Nat Type, Savage Offroad Skid Plates, Pacific Biosciences Seattle, Zara Trousers Men's, Nintendo Switch Nat Type, Crown Regency Hotel Makati,